Odszkodowanie za śmieć rodzica lub osoby bliskiej z OC sprawcy

Odszkodowanie za śmieć rodzica lub osoby bliskiej z OC sprawcy

Śmierć bliskiej osoby jest niezwykle przykrym doświadczenie. Gdy w wypadku ginie matka lub ojciec doświadczenie staje się wręcz traumatyczne. Bez względu na status społeczny osierocone dziecko ma prawo dochodzenia odszkodowania za śmierć rodzica szeregu roszczeń z OC sprawcy zdarzenia (np. drugiego uczestnika ruchu czy pracodawcy, którzy byli winni zaistniałego zdarzenia). Są to świadczenia, które, chociaż w części powinny zrekompensować poniesioną stratę.

Podstawa prawna roszczenia z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego

Podstawy prawne roszczeń z OC po wypadku komunikacyjnego należy szukać w Kodeksie cywilnym np. art. 446 i Art. 446 § 4.

Jeżeli wskutek czynu niedozwolonego (przestępstwa) nastąpił zgon osoby poszkodowanej, to od sprawcy zdarzenia lub jego ubezpieczyciela OC najbliżsi mogą domagać się:

 • zwrotu kosztów leczenia i pogrzebu;
 • stosownego odszkodowania,
 • renty alimentacyjnej;
 • zadośćuczynienia.

Stosowne odszkodowanie za śmierć rodzica z OC sprawcy

Jeżeli zdarzenie, którego skutkiem była śmierć rodzica, pociągało za sobą pogorszenie sytuacji życiowej uprawnionego dziecka (jak również małżonka czy partnera itp.) wówczas uprawniony do odszkodowania (syn, córka, rodzeństwo, małżonek itd.), może domagać się od zakładu ubezpieczeń OC (sprawcy) stosownego odszkodowania. Domagając się odszkodowania należy udowodnić ubezpieczycielowi pogorszenie sytuacji materialnej po śmieci w wypadku mamy czy taty. Ubezpieczycielowi należy wykazać sytuację materialną bezpośrednio przed zdarzeniem, po zdarzeniu jak również utratę widoków na przyszłość.

Poprzez pogorszenie sytuacji życiowej rozumie się również:

 • rezygnacja z dotychczasowej pracy zawodowej, przerwanie studiów wobec konieczności zajęcia się rodzeństwem;
 • brak pomocy w wychowaniu, opiece nad dziećmi (wnukami dla zmarłego ojca czy zmarłej matki);
 • stany chorobowe jakie pojawiły się po śmierci osoby bliskiej czyli załamanie psychiczne, depresja skutkująca utratą chęci zarobkowania, osłabienie energii życiowej;
 • brak pomocy w prowadzeniu działalności gospodarczej czy gospodarstwa rolnego.

Renta z OC sprawcy

Kolejnym roszczeniem w przypadku pogorszenia się sytuacji materialnej jest renta alimentacyjna. O rencie mówimy dokładnie gdy mamy do czynienia z osobą:

 • której osoba zmarła dobrowolnie i stale dostarczała środki do życia i wymagały tego zasady współżycia społecznego (np. mowa tu o osobach żyjących w nieformalnych związkach partnerskich);
 • względem której na poszkodowanym (zmarłym) ciążył obowiązek alimentacyjny czyli dzieci, wychowankowie zmarłego, mąż, żona i wszyscy ci co pozostawali na utrzymaniu poszkodowanego.

Zwrotu kosztów pochówku i stypy z OC sprawcy

Pogrzeb (ceremonia, trumna, ubiór zmarłego, nagrobek itd.) oraz stypa niosą za sobą często spore koszty dla dzieci zmarłego, dlatego też ustawodawca dał uprawnionym do odszkodowania możliwość wnioskowania do ubezpieczyciela sprawcy o zwrot poniesionych nakładów, ale tylko i wyłącznie na podstawie przedłożonych rachunków i faktur.

Zadośćuczynienie po śmierci matki lub ojca z OC sprawcy

Zadośćuczynienie jest roszczeniem, które ma zrekompensować doznaną niematerialną krzywdę (ból i cierpienie po stracie bliskiej osoby). Kwota zadośćuczynienia powinna złagodzić cierpienia wywołane utratą rodzica oraz umożliwić dzieciom osoby zmarłej dostosować życie do nowej rzeczywistości. Występując o zadośćuczynienie, należy przygotować oświadczenie, o relacjach ze zmarłym oraz potwierdzić je zdjęciami, czy potwierdzenie więzi uprawnionego i zmarłego przez świadków w formie pisemnej. Na etapie sądowym najczęściej jest powoływany biegły z zakresu psychologii i, lub psychiatrii, w celu określenia uszczerbku po stracie rodzica, czy rodziców.

Wysokość zadośćuczynienia po wypadku komunikacyjnym, przy pracy czy na roli ma charakter indywidualny i zależy:

 • wysokość nawiązki ze sprawy karnej;
 • wieku osieroconego dziecka;
 • „możliwość liczenia” w przyszłości na osobę zmarłą, gdyby zgon nie nastąpił;
 • intensywność cierpień psychicznych;
 • relacji wiążących uprawnionego ze zmarłym (siła).

Jedna myśl o „Odszkodowanie za śmieć rodzica lub osoby bliskiej z OC sprawcy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *